algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hoogeboom Exclusive

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Hoogeboom Exclusive gevestigd te Joure verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op onze website verwijzen. De gegevens op onze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. Hoogeboom Exclusive aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

2.5 De advertenties van de occasions op onze website en de advertentieportalen zijn met de grootste zorg opgesteld. Aan de foto’s, informatie en teksten op onze website en de advertentieportalen kunnen geen rechten worden ontleend. De getekende koopovereenkomst bevat alle gemaakte afspraken tussen gebruiker en klant.

3. Garantie
3.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, overminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. 

3.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten – naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

3.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

3.4 Hoogeboom Exclusive geeft volgens pakket 1, 3 of 6 maanden garantie op het draaiende gedeelte van de motor, distributie en de versnellingsbak. De garantietermijn wordt berekend vanaf de datum van aflevering zoals vermeld op de factuur. Looptijd in maanden/dagen is vermeld op factuur. Ongeacht de duur in dagen/maanden geldt een maximale kilometrage van 20.000 km. De garantie van 1,  3 of 6 maanden is optioneel en kan er extra bijgekocht worden. U heeft wel garantie op:

Motor : het kapot gaan van de drijfstang, zuigers, lagers en kleppen.

Distributie : het kapot gaan van de distributieriem/ketting waardoor schade ontstaat aan de motor, alleen indien de riem tijdig en volgens schema van de fabrikant is vervangen (aantoonbaar).

Versnellingsbak : zowel automatische transmissie als handgeschakelde.

U heeft geen garantie op: Alle onderdelen die niet vallen onder motor, distributie en aandrijving: LPG en airco installaties – compleet, cruise controls, autotelefoons, navigatie apparatuur, alarmsystemen, in- en uitlaatsysteem, inclusief turbo’s en intercoolers, koppakking, koppelingsplaten en drukgroep.

Slijtage, slijtagedelen en onderhoud zijn uitgesloten van garantie. Iedere auto heeft onderhoud nodig. Bij het onderhoud worden onderdelen vervangen die niet bedoeld zijn om een autoleven lang mee te gaan.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Chat openen
Whatsapp ons!